วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

บทความที่3

แผนการสอน
1. จากการศึกษารายละเอียดวิชา ผู้เรียนจะศึกษาเนื้อหาครอบคลุมความหมายของเทโนโลยี ตลอดจนวัสดุ อุปกรณ์ วิธีการและการบูรณาการ จากเนื้อหา15 หน่วยการเรียนใช้เวลา16สัปดาห์ๆละ4ชั่วโมง รวม60 ชั่งโมง โดยแบ่งเนื้อหาการสอนเป็นดังนี้

บทความที่2

คำอธิบายรายวิชา
1. ความหมาย ขอบข่าย และความสำคัญของเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาต่อการเรียนการสอน วิธี ระบบกระบวนการสื่อความหมาย การจำแนกประเภทของสื่อการเรียน การสอน การเลือก การแนะนำให้รู้จักเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่เหมาะสมกับการเรียนการสอน การจัดหา การใช้ การผลิต การประเมิณผล และการเก็บรักษาสื่อการเรียนการสอน
ฝึกปฏิบัติผลิตสื่อที่เหมาะสมกับสภาพของชั้นเรียน

บทความที่1

วิชาเทคโนโลยีการศึกษา
จุดประสงค์
1.ให้เข้าใจความหมาย ขอบข่าย และความสำคัญของเทคโนโลยีการศึกษาการเรียยนการสอน
2.ให้เข้าใจต่อจิตวิทยาการรับรู้ การเรียนรู้ และสื่อความหมาย ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเรียนการสอนและการใช้สื่อการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
3.ให้เข้าใจประเภทและศักยภาพของสื่อการเรียนการสอนแต่ละชนิดได้
4.ให้เข้าใจหลักการเลือก การดัดแปลง การผลิต และการใช้สื่อการเรียนการสอน
5.ให้เข้าใจการเลือกเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่เหมาะสมกับการเรียนการสอน