วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

บทความที่1

วิชาเทคโนโลยีการศึกษา
จุดประสงค์
1.ให้เข้าใจความหมาย ขอบข่าย และความสำคัญของเทคโนโลยีการศึกษาการเรียยนการสอน
2.ให้เข้าใจต่อจิตวิทยาการรับรู้ การเรียนรู้ และสื่อความหมาย ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเรียนการสอนและการใช้สื่อการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
3.ให้เข้าใจประเภทและศักยภาพของสื่อการเรียนการสอนแต่ละชนิดได้
4.ให้เข้าใจหลักการเลือก การดัดแปลง การผลิต และการใช้สื่อการเรียนการสอน
5.ให้เข้าใจการเลือกเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่เหมาะสมกับการเรียนการสอน

ไม่มีความคิดเห็น: