วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

บทความที่3

แผนการสอน
1. จากการศึกษารายละเอียดวิชา ผู้เรียนจะศึกษาเนื้อหาครอบคลุมความหมายของเทโนโลยี ตลอดจนวัสดุ อุปกรณ์ วิธีการและการบูรณาการ จากเนื้อหา15 หน่วยการเรียนใช้เวลา16สัปดาห์ๆละ4ชั่วโมง รวม60 ชั่งโมง โดยแบ่งเนื้อหาการสอนเป็นดังนี้

ไม่มีความคิดเห็น: